Members of the Committee

vv Shri Veerendra Jamdade
a Shri Sunil Poddar
abhay Shri Abhay Mate
Shri Kumar Lamkane
Madhu Lakshmanan

Sri Sri Ravishankar Bal Mandir,
562, Tathastu, Shamsundar Society Lane,
Near Mhatre Bridge,
Navi Peth, Pune 411 030

Email: pune-kothrud@ssrvm.org

Board Line: 020-24537805

Mobile: 9225543495 / 9322447236